Các văn bản thuộc loại Quyết định

Quyết định số 204/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai
+ Số : 204/1999/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-10-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
+ Số : 121/1999/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-05-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tách hai trường Đại học Sư phạm khỏi hai Đại học Quốc gia.
+ Số : 201/1999/QĐ-TTg
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-10-12 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 234/TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Dự án đầu tư Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
+ Số : 234/TTG
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1996-04-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 879/TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 1996 - 2010
+ Số : 879/TTG
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1996-11-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 256/TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc cho hộ gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long vay vốn để tôn
+ Số : 256/TTG
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1996-04-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 553/TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Dung quất
+ Số : 553/TTG
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1996-08-16 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 347/TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
+ Số : 347/TTG
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1996-05-28 00:00:00 , cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 325/BYT-QĐ của Bộ Y tế : Quyết định về việc thành lập phòng chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình
+ Số : 325/BYT-QĐ
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1990-04-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Y tế
Quyết định số 174/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng : Quyết định phê duyệt dự án tiền khả thi xây dựng rừng phòng hộ môi trường thành phố Hà Nội
+ Số : 174/CT
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1991-05-29 00:00:00 , cơ quan ban hành Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Quyết định số 102/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng : Quyết định ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng
+ Số : 102/BXD-GĐ
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1992-06-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Quyết định số 11/VGCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ : Quyết định về điều chỉnh giá cước bưu điện
+ Số : 11/VGCP-CNTDDV
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1993-04-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Ban Vật giá Chính phủ
Quyết định số 17/TCHQ-GQ của Tổng cục Hải quan : Quyết định ban hành bản Quy chế tạm thời Hải quan khu chế xuất
+ Số : 17/TCHQ-GQ
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1993-05-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Quyết định số 320/KT-KH của Tổng cục Bưu điện : Quyết định về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ thông tin di động GSM
+ Số : 320/KT-KH
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1994-04-26 00:00:00 , cơ quan ban hành Tổng cục Bưu điện
Quyết định số 460/KT-KH của Tổng cục Bưu điện : Quyết định về việc điểu chỉnh phương thức tính cước đàm thoại đường dài tự động tại các bưu cục, buồng
+ Số : 460/KT-KH
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1994-04-07 00:00:00 , cơ quan ban hành Tổng cục Bưu điện

Văn bản mới có hiệu lực