Văn bản khác 65/KH-UBND Tỉnh Thái Bình ban hành

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây gọi là Luật); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) nhằm triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2018.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao trách nhiệm, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Biên soạn, in, cấp phát tài liệu; tổ chức tập huấn về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Phân công nhiệm vụ

- Công an tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo thay thế Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP .

+ Tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chiến sỹ trong Công an nhân dân và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Sở Công thương chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, biên soạn in, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tuyên truyền công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng tuyên truyền các quy định mới của Luật so với Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để cán bộ và nhân dân biết, thực hiện; kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện quản lý, sử dụng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để quần chúng nhân dân hưởng ứng noi theo; thường xuyên phản ánh về kết quả xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật điển hình liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để góp phần răn đe, phòng ngừa tránh tái vi phạm.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Phát thanh huyện, thành phố, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên mở các đợt cao điểm, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định.

d) Thời gian hoàn thành

- Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành: Hoàn thành trong quý III năm 2018.

- Các nhiệm vụ khác: Thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng tập huấn.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

c) Phân công nhiệm vụ

- Công an tỉnh biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân và các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

- Sở Công thương biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

d) Thời gian hoàn thành: Thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Các cơ quan, đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP thay thế Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh 16, Nghị định 36/CP; xây dựng, quản lý, sử dụng, cập nhật khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất nổ và công cụ hỗ trợ; kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

b) Sở Tài chính bố trí kinh phí triển khai thi hành Luật từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trước tháng 10/2018, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/11/2018.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kế hoạch này; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định./.

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Thái Bình ban hành
  • Số ký hiệu: 65/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 2018-08-27 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2018-08-27 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Thái Bình
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...