Văn bản khác 65/KH-UBND Thành phố Hà Nội ban hành

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI VI RÚT CÚM GIA CẦM A/H7N9 VÀ CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 18/TTg-KGVX ngày 27/02/2017 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cúm gia cầm; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 1475/CĐ-BNN-TY ngày 17/02/2017 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 22/02/2017 về việc tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời để chủ động ngăn chặn có hiệu quả dịch cúm gia cầm phát sinh trên đàn gia cầm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành "Kế hoạch ứng phó với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội", với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân Thành phố về phòng, chống dịch bệnh do vi rút cúm gia cầm A/H7N9, các chủng vi rút cúm khác gây ra.

b) Chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm có hiệu quả với phương châm phòng bệnh là chính, chống dịch kịp thời; giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh phát sinh; tổ chức khống chế và dập tắt ổ dịch không để dịch lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiệt hại về kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.

2. Yêu cầu

a) Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm dịch bệnh, bao vây, khống chế kịp thời, không để lây lan ra diện rộng; chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

b) Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; chủ động phối hợp trong công tác quản lý, giám sát dịch bệnh; chuẩn bị đủ kinh phí, vắc xin, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch.

c) Các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với cơ quan chuyên môn thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch; tránh gây hoang mang trong nhân dân.

d) Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

e) Khi phát hiện có dịch phải thực hiện đồng bộ các biện pháp chống dịch kịp thời, khoanh vùng bao vây ổ dịch không để dịch lây lan ra diện rộng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp.

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về mức độ nguy hiểm của dịch cúm gia cầm.

3. Tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm cho hệ thống thú y cơ sở và các đối tượng có liên quan.

4. Tổ chức diễn tập các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, đặc biệt cúm gia cầm A/H7N9.

5. Thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm của Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

6. Phối hợp với các tỉnh, đặc biệt các tỉnh biên giới phía bắc về phòng, chống dịch cúm gia cầm nhằm ngăn chặn từ xa không để dịch lây lan vào Hà Nội.

7. Lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút khác trên đàn gia cầm và môi trường.

8. Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng theo phát động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm và triển khai các đợt vệ sinh tiêu độc theo kế hoạch năm 2017.

9. Củng cố và tăng cường hoạt động của các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và các chốt kiểm dịch động vật liên ngành Thành phố.

10. Duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

11. Bố trí đủ, kịp thời kinh phí, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tham mưu các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm gia cầm đặc biệt là cúm gia cầm A/H7N9.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập 04 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm do Lãnh đạo các Sở (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y Tế, Công Thương, Công an Thành phố) làm trưởng Đoàn.

c) Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các Sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố tổ chức triển khai công tác phòng, chống vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp, hỗ trợ các tỉnh trong việc phòng chống vi rút cúm gia cầm A/H7N9, tập trung cho các tỉnh biên giới phía bắc có vận chuyển gia cầm và các sản phẩm gia cầm về tiêu thụ tại Hà Nội như: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng...

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức hội nghị với các tỉnh phía bắc; Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, đặc biệt cúm A/H7N9 tới các quận, huyện, thị xã và các Sở, ban, ngành liên quan.

g) Phối hợp với Sở Tài chính thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác.

h) Chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội thực hiện:

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mức độ nguy hiểm của vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác thông qua các hình thức phát thanh, truyền hình, báo chí, tờ rơi.

- Tổ chức tập huấn cho hệ thống thú y cơ sở và các đối tượng liên quan về các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm tại các chợ kinh doanh, giết mổ, chăn nuôi gia cầm nhằm dự báo sớm nguy cơ phát sinh dịch bệnh cúm gia cầm nguy hiểm để chủ động tổ chức các phương án phòng, chống dịch.

- Xây dựng Kế hoạch bổ sung vắc xin, hóa chất, trang thiết bị, bảo hộ lao động...phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn Thành phố và hỗ trợ cho 03 tỉnh biên giới phía bắc có vận chuyển gia cầm về tiêu thụ tại Hà Nội (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng...)

- Tổ chức diễn tập các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Chỉ đạo hệ thống thú y tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

- Duy trì đường dây nóng 24/24h qua số điện thoại 04.33.800.115 để tiếp nhận, xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình về dịch bệnh gia súc, gia cầm.

3. Sở Y tế

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra dịch tễ, giám sát dịch bệnh và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên người.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí Thành phố xây dựng thông điệp truyền thông, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia cầm.

c) Chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo Kế hoạch phòng chống dịch cúm trên người của Bộ Y tế.

4. Sở Tài chính

a) Rà soát bố trí bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 và kinh phí mua hóa chất sát trùng phục vụ tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc theo phát động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí trong phòng, chống vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Công thương

a) Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường Hà Nội và các đơn vị liên quan đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường; kiên quyết xử lý gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, nhập lậu, gia cầm chưa qua kiểm dịch.

b) Chỉ đạo lực lượng tham gia trực tại các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Thành phố.

6. Công an Thành phố

a) Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng chức năng của Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, sơ chế, chế biến gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

b) Chỉ đạo lực lượng Công an lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm nhập lậu qua biên giới.

c) Chỉ đạo lực lượng tham gia trực tại các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Thành phố.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

a) Trên cơ sở Kế hoạch của Thành phố, xây dựng Kế hoạch của địa phương để chủ động tổ chức thực hiện.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Chủ động điều tra, ngăn chặn và xử lý các đường dây, tụ điểm giết mổ, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

c) Giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm theo Kế hoạch của Thành phố.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quy định hiện hành của pháp luật.

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức, triển khai phòng, chống dịch.

8. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố.

b) Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

c) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét giải quyết kịp thời./.

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 hành động ứng phó khẩn cấp với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà N
  • Số ký hiệu: 65/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 2017-03-15 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2017-03-15 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Thành phố Hà Nội
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...