Văn bản khác 65/KH-UBND Tỉnh Ninh Bình ban hành

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ 4 NĂM THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO

Thực hiện Kế hoạch số 1692/KH-TTCP ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập của Luật và trong việc tổ chức thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

b) Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với Hiến pháp năm 2013, Luật Tố tụng hành chính, Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

c) Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Yêu cầu

a) Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai đến từng sở, ngành và huyện, thành phố; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

b) Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế kết quả tổ chức thực hiện pháp luật của từng cấp, từng ngành.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

Tổng kết toàn diện thực tiễn 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến ngày 01 tháng 7 năm 2016) trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Nội dung tổng kết

a) Tổng kết Luật Khiếu nại

Tổng kết thi hành Luật Khiếu nại tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

- Tình hình triển khai thi hành Luật Khiếu nại (công tác chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, ban hành văn bản hướng dẫn...);

- Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Khiếu nại cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Tình hình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại từ khi Luật Khiếu nại có hiệu lực thi hành;

- Đánh giá những kết quả đạt được của Luật Khiếu nại năm 2011 và thực tiễn thi hành Luật Khiếu nại trong việc nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại;

- Những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Khiếu nại, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực tiễn tổ chức thực hiện quy định của Luật; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, bất cập đó;

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Khiếu nại.

b) Tổng kết Luật Tố cáo

Tổng kết thi hành Luật Tố cáo tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

- Tình hình triển khai thi hành Luật Tố cáo (công tác chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai; ban hành văn bản hướng dẫn...);

- Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Tố cáo cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Đánh giá những kết quả đạt được của Luật Tố cáo và thực tiễn triển khai thi hành Luật trong việc nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố cáo;

- Những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực tiễn tổ chức thực hiện các quy định của Luật này; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, bất cập đó;

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối vi các sở, ngành của tỉnh

Tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại sở, ngành mình (tùy điều kiện cụ thể tổ chức theo hình thức phù hợp); xây dựng Báo cáo tổng kết Luật Khiếu nại và Báo cáo tổng kết Luật Tố cáo theo Đề cương kèm theo Kế hoạch này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, thời gian xong trước ngày 25/9/2016.

2. Đối với UBND các huyện, thành phố

- Tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn (bao gồm các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn thuộc cấp huyện theo nội dung nêu tại phần 2 mục II của Kế hoạch này).

- Tổ chức Hội nghị tổng kết trước 30/9/2016 (mời đại diện UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh); xây dựng Báo cáo tổng kết Luật Khiếu nại và Báo cáo tổng kết Luật Tố cáo theo Đề cương kèm theo Kế hoạch này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp) trước ngày 05/10/2016.

3. Đối vi Thanh tra tỉnh

Trên cơ sở Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết Luật Khiếu nại và Báo cáo tổng kết Luật Tố cáo; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết (dự kiến trong tháng 10/2016); việc tham mưu để tổ chức Hội nghị gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/9/2016.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện tổng kết Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của các sở, ngành và các huyện, thành phố do các sở, ngành và các huyện, thành phố tự đảm bảo.

2. Kinh phí tổ chức thực hiện tổng kết Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh: Giao Thanh tra tỉnh lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, báo cáo, phản ánh về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để kịp thời chỉ đạo./.

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2016 tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo do tỉnh Ninh Bình ban hành
  • Số ký hiệu: 65/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 2016-08-05 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2016-08-05 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Ninh Bình
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...