Văn bản khác 65/KH-UBND Tỉnh Thái Bình ban hành

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14). Để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/09/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Quyết định số 1559/QĐ-BTP ngày 27/09/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

2. Yêu cầu:

- Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg và Quyết định số 1559/QĐ-BTP; đảm bảo tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.

- Có lộ trình để đảm bảo thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm từ ngày 01/01/2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc miễn chấp hành hình phạt tiền, xóa án tích cho người bị kết án

- Cơ quan chủ trì:

+ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục thi hành án các huyện, thành phố tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt tiền theo quy định tại Điểm d và đ Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

+ Sở Tư pháp tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó, cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức biên soạn, in ấn và cấp phát tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Hình sự

- Tổ chức biên soạn phát hành tài liệu hỏi đáp, đề cương, sách, tờ gấp... có nội dung tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cấp phát cho các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn.

- Cấp phát văn bản pháp luật liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 cho tủ sách pháp luật của một số cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

a) Tổ chức hội nghị cấp tỉnh để phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự 2015, nhất là những nội dung mới của Bộ luật; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật này tại địa phương, đơn vị.

- Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, nhất là những nội dung mới của Bộ luật; đồng thời đăng tải tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành BLHS tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và tiếp tục trong năm 2018.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

c) Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, giám định viên, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của Bộ luật.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật (nếu có).

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình để kịp thời kiến nghị HĐND, UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự 2015; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp để tổng hợp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách để tổ chức triển khai các hoạt động của kế hoạch đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại kế hoạch này. Phối hợp với Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia và Công an tỉnh thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân khi có yêu cầu.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền Bộ luật Hình sự 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự 2015; thực hiện rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân khi có yêu cầu.

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự 2015 cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt tiền theo quy định tại Điểm d và đ Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tổ chức phổ biến, giới thiệu về Bộ luật Hình sự 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cập nhật, đăng tải các tài liệu tuyên truyền về Bộ luật Hình sự 2015 trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình, đề nghị Báo Thái Bình: Tăng cường thời lượng giới thiệu; xây dựng chương trình, chuyên mục giới thiệu tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật Hình sự 2015, đặc biệt là những nội dung mới của Bộ luật. Đăng tải kịp thời các tin bài phản ánh về tình hình triển khai thi hành Bộ luật trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Hình sự 2015 cho hội viên đoàn viên của tổ chức mình; tham gia giám sát việc triển khai và phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết về thực hiện Bộ luật Hình sự 2015.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Bộ luật Hình sự 2015 cho thẩm phán, thư ký kiểm sát viên, thẩm tra viên, các công chức khác của ngành Tòa án, Kiểm sát. Phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, các nội dung trong kế hoạch này tại địa phương.

9. UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch và đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự 2015 phù hợp với điều kiện của địa phương mình.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện phổ biến, quán triệt Bộ luật Hình sự 2015; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Bộ luật tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Bộ luật Hình sự 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan có nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung trong Kế hoạch khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 về tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
  • Số ký hiệu: 65/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 2017-11-01 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2017-11-01 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Thái Bình
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...