Văn bản khác 284/KH-UBND Tỉnh Lào Cai ban hành

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-BCT NGÀY 28/8/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ ĐỂ Ở

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung chính sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Xác định cụ thể các nhiệm vụ tổ chức triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát các nội dung trong Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương.

2.2. Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

2.3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

Công ty Điện lực Lào Cai chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, hệ thống loa truyền thanh tại các xã phường) về chính sách giá điện của Nhà nước cho đối tượng là người thuê nhà; thực hiện niêm yết công khai rộng rãi “Hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở”.

2. Công tác kiểm tra, xử lý

a) Sở Công Thương chủ trì phối hợp cùng Công ty Điện lực Lào Cai, lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về việc thực hiện giá bán điện cho người lao động, sinh viên thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh.

b) Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị điện lực triển khai các nội dung liên quan tại Chỉ thị nêu trên (đính kèm theo), đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

c) Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chủ nhà thu tiền điện cao hơn so với quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Công Thương chủ trì, theo dõi hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và hàng quý tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCT về tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà
  • Số ký hiệu: 284/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 2018-10-08 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2018-10-08 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Lào Cai
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...