Văn bản khác 284/KH-UBND Tỉnh An Giang ban hành

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và công bố danh mục, tuyên truyền, phổ biến về chế độ báo cáo.

2. Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này. (Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục chi tiết kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, địa phương chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019 - 2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Các cơ quan, địa phương bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 và hàng năm của cơ quan, địa phương mình theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo./.

Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ; - CT, các Phó CT. UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm PVHCC; - Lưu: VT, TH. QUYỀN CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Bình

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang)

Số TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian hoàn thành Sản phẩm dự kiến hoàn thành
I Xây dựng, ban hành các văn bản
1 Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện 27/5/2019 Tổng hợp các chế độ báo cáo được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
2 Lấy ý kiến sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện về dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện Tháng 6/2019 Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh
3 Lấy ý kiến Thành viên UBND tỉnh về dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thành viên UBND tỉnh Tháng 6/2019 Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh
4 Ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện Tháng 6/2019 Quyết định của UBND tỉnh
5 Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, địa phương ban hành hoặc tham mưu ban hành Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện - Nhiệm vụ thường xuyên; - Công bố chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành. Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được cập nhật, công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương
6 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã Nhiệm vụ thường xuyên Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng loại đối tượng
II Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
1 Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Các cơ quan liên quan Năm 2020 Hệ thống thông tin báo cáo được hoàn thiện, đi vào vận hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
2 Cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các cơ quan, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan Năm 2020 Các chứng thư số được cung cấp đầy đủ, kịp thời
3 Hướng dẫn các cơ quan, địa phương về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao Ban Cơ yếu Chính phủ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan Năm 2020 và thường xuyên trong quá trình triển khai vận hành Hệ thống thông tin báo cáo  
III Tổ chức quán triệt, tập huấn
1 Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Các cơ quan liên quan Năm 2020 và định kỳ hàng năm Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch
2 Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ- CP Cơ quan thông tấn báo chí Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nhiệm vụ thường xuyên Nghị định được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hiệu quả
3 Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, sơ kết việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , Kế hoạch này Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Các sở ban ngành tỉnh Hàng năm Báo cáo UBND tỉnh

Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh An Giang ban hành
  • Số ký hiệu: 284/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 2019-05-27 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2019-05-27 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh An Giang
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...