Văn bản khác 275/KH-UBND Tỉnh An Giang ban hành

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến của cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức rà soát, thống kê các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Xây dựng phương án, đề án thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã liền kề, bảo đảm tính hợp lý, thu gọn đầu mối quản lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức rà soát về quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đảm bảo dân chủ, công khai. Có sự tham gia, phối hợp của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số trong tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu và cùng tham gia thực hiện có hiệu quả.

Từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

II. ĐỐI TƯỢNG, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối tượng thực hiện

Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

2. Thực trạng các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

a) Đối với đơn vị hành chính cấp huyện

- Tại 06 huyện đồng bằng (bao gồm An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn) qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính.

- Tại 02 huyện miền núi (Tịnh Biên và Tri Tôn) qua khảo sát, nhận thấy có 01 huyện (Tri Tôn) đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định.

- Riêng đối với huyện Tịnh Biên đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số; nhưng chưa đảm bảo đạt 50% về diện tích theo quy định (diện tích tự nhiên huyện Tịnh Biên là 354,68 km2 so với quy định là 850 km2 đối với huyện miền núi). Tuy nhiên, theo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, thì huyện Tịnh Biên vừa được cấp có thẩm quyền đánh giá công nhận lại toàn bộ đơn vị hành chính của huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đủ điều kiện để thành lập thị xã Tịnh Biên (theo hướng dẫn tại 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), đồng thời UBND huyện đang tiến hành hoàn chỉnh Đề án, tiến hành lấy ý kiến nhân dân và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Do đó, trong thời gian chuẩn bị các bước thực hiện quy trình thành lập thị xã Tịnh Biên trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của huyện Tịnh Biên; đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định đơn vị hành chính huyện Tịnh Biên như hiện tại.

- Đối với 03 đơn vị hành chính đô thị (gồm thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu) qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định.

Do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính cấp huyện đến năm 2021.

b) Đối với đơn vị hành chính cấp xã

- Hiện tại, qua rà soát 156 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhận thấy có 35 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc dân số theo quy định (trong đó có 34 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 01 đơn vị hành chính xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về dân số), toàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp xã nào không đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn (Phụ lục 2-B).

- Khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có diện tích khoảng 25% so với tiêu chuẩn quy định (Phụ lục 2-C).

- Khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính tại 29 xã loại 02 (sau khi sắp xếp tất cả các xã còn lại bảo đảm đạt loại 01) theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận (Danh mục đính kèm).

3. Lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2019-2021

a) Năm 2019

Tháng 4/2019

- Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn vướng mắc của các địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tháng 4/2019.

- UBND cấp huyện thực hiện ngay việc rà soát hiện trạng, tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% quy mô dân số hoặc diện tích tự nhiên (hoặc các xã cần sắp xếp theo yêu cầu của địa phương), xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kế hoạch này.

Tháng 5/2019

- Chậm nhất ngày 30/5/2019, báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh).

- Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện liên quan xây dựng phương án tổng thể định hướng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trình UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi Bộ Nội vụ trong tháng 5/2019.

Tháng 6/2019

Căn cứ phương án tổng thể định hướng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua, UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức xây dựng đề án, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở địa phương.

Tháng 7/2019

- Sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có liên quan; thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định. Tổng hợp hồ sơ báo cáo UBND tỉnh.

- Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Riêng đối với thời gian niêm yết danh sách cử tri, thời gian phải hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 6 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tháng 8 và 9/2019

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Tổng hợp, xây dựng đề án về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình thông qua HĐND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là ngày 31/8/2019.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp xếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021).

Thành phần hồ sơ như sau:

- Đối với UBND cấp xã:

Hồ sơ gửi về UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ, thời gian gửi do UBND cấp huyện chỉ đạo, quy định cụ thể), số lượng 05 bộ, gồm: Tờ trình của UBND cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND.

- Đối với UBND cấp huyện:

Hồ sơ gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) số lượng 04 bộ, gồm:

+ Tờ trình của UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Tờ trình của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh; Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND.

+ Các bảng biểu số liệu, diện tích tự nhiên, biểu thống kê các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quyết định công nhận đơn vị hành chính vùng miền liên quan đến xây dựng đề án được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (các số liệu sử dụng theo quy định trong việc xây dựng đề án).

+ Bản đồ hiện trạng đơn vị hành chính bản đồ về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (các văn bản có tính pháp lý, không sử dụng bản photocopy).

b) Năm 2020 và 2021

- Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

- Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trong giai đoạn 2019-2021.

c) Giai đoạn 2022 - 2030

Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019-2021, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn còn lại, đảm bảo đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Tổ chức Hội nghị triển khai; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

- Phối hợp Sở Tài chính tổ chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Phối hợp Sở Tài chính, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Tham mưu cho UBND tỉnh dự thảo các văn bản theo quy định của pháp luật, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

2. Sở Xây dựng

- Tổ chức rà soát, báo cáo đánh giá tiêu chuẩn của loại đô thị trong trường hợp sắp xếp theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 3 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 đối với các đơn vị hành chính trước và sau khi sắp xếp báo cáo Bộ Xây dựng.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chịu trách nhiệm rà soát xác định diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước và sau khi sắp xếp theo số liệu kiểm kê đất đai gần nhất;

- Xây dựng các bản đồ liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Cục Thống kê

Hướng dẫn, chỉ đạo việc cung cấp số liệu dân số bình quân năm gần nhất của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp và các số liệu khác phục vụ cho việc xây dựng Đề án.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các sở, ban ngành và UBND cấp huyện làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang và các cơ quan thông tấn, báo chí khác tăng cường tuyên truyền, nêu những kết quả đạt được, những gương làm tốt và những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức trong đoàn vị, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

8. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của nhà nước, cụ thể như sau: Tổ chức tuyên truyền, vận động về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đánh giá tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

9. Giám đốc các Sở, ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

- Có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền mục đích ý nghĩa về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định về quy mô dân số và diện tích tự nhiên trên địa bàn tỉnh;

- Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới đơn vị hành chính do sắp xếp, bảo đảm thủ tục chuyển đổi phải đơn giản, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện chuyển đổi.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo phương án, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; rà soát, tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn theo đúng tiến độ và thời gian quy định; xem xét hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đầy đủ số lượng, tính thống nhất, tính pháp lý và chính xác.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đúng tiến độ, thời gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương và của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp cho đến khi có nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì báo cáo xin ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ trước khi thực hiện quy trình bầu, bổ nhiệm chức danh đó;

- Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới; xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau khi sắp xếp.

- Rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát đất đai, tài sản khi đưa vào khai thác, sử dụng;

- Xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp;

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giảm biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hình thành theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước bảo đảm phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương. Việc thực hiện phải bám sát và đồng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định;

- Rà soát, đánh giá và có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác định các chính sách đặc thù cho đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công, mở rộng thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công theo hướng một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tại những đơn vị hành chính mới hình thành chủ động triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cần phải được thực hiện ngay sau khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành, bảo đảm công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, thông báo đến các ấp, khóm và tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giảm biên chế; giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính; định kỳ vào ngày 01 tháng 12 hàng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

3. Thời gian tuyên truyền: các cơ quan, đơn vị bắt đầu thực hiện công tác tuyên truyền từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi hoàn thành thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang;

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch này, các Sở, ban ngành, địa phương và các cơ quan liên quan gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
  • Số ký hiệu: 275/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 2019-05-23 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2019-05-23 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh An Giang
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...