THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC LÀ ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CẤP TRÊN

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về báo cáo tài chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Kỳ lập báo cáo
Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị
Điều 6. Thời hạn và nơi nhận báo cáo
Điều 7. Hình thức nộp báo cáo

Chương II QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP, BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH Mục 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Điều 8. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính tổng hợp
Điều 9. Yêu cầu đối với việc lập báo cáo tài chính tổng hợp
Điều 10. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính tổng hợp
Điều 11. Các giao dịch nội bộ được loại trừ
Điều 12. Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp
Điều 13. Quy định về phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp
Điều 14. Tiếp nhận báo cáo, kiểm tra số liệu
Điều 15. Lập bảng tổng hợp số liệu và tính toán chỉ tiêu
Điều 16. Lập báo cáo tài chính tổng hợp
Điều 17. Quy định về điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính tổng hợp
Điều 18. Công khai báo cáo tài chính tổng hợp
Điều 19. Mục đích của Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
Điều 20. Yêu cầu của Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
Điều 21. Nguyên tắc và kỳ lập báo cáo bổ sung thông tin tài chính
Điều 22. Biểu mẫu báo cáo bổ sung thông tin tài chính

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu lực thi hành
Điều 24. Tổ chức thực hiện
Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên
  • Số ký hiệu: 99/2018/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 2018-11-01 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2018-11-01 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...