THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 3. Mục tiêu xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật ngành Công Thương
Điều 4. Nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành Công Thương
Điều 5. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Điều 6. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Điều 7. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

Chương II QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Điều 8. Thẩm quyền xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
Điều 9. Xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
Điều 10. Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Điều 12. Kinh phí thực hiện
Điều 13. Hiệu lực thi hành
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tên dịch vụ/các dịch vụ ……… trong hoạt động ……….
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng/Cục trưởng …., Vụ trưởng…, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm … và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Thông tư số 47/2018/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử
  • Số ký hiệu: 47/2018/TT-BCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 2018-11-15 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2018-11-15 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...