THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍCH LUỸ TRẢ NỢ

Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 92/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nhiệm vụ của kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ
Điều 4. Phương pháp kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ
Điều 5. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ
Điều 6. Kỳ kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ
Điều 7. Tự kiểm tra tài chính, kế toán
Điều 8. Trách nhiệm quản lý tài khoản giao dịch và hoạt động của Quỹ Tích luỹ trả nợ
Điều 9. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán
Điều 10. Tổ chức bộ máy kế toán

Chương II CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Điều 11. Quy định chung về chứng từ kế toán
Điều 12. Lập chứng từ kế toán
Điều 13. Ký chứng từ kế toán
Điều 14. Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán

Chương III TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Điều 15. Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán
Điều 16. Phân loại và áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

Chương IV HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

Điều 17. Sổ kế toán
Điều 18. Hình thức kế toán

Chương V HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều 19. Trách nhiệm của Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại trong việc lập, nộp báo cáo tài chính
Điều 20. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính
Điều 21. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Hiệu lực thi hành
Điều 23. Tổ chức thực hiện
Điều 1. Giá trị khoản vay:
Điều 2. Lãi suất vay vốn:
Điều 3. Thời hạn vay vốn:
Điều 4. Thủ tục chuyển tiền:
Điều 7. Trách nhiệm của Bên vay:
Điều 8. Trách nhiệm thi hành:
Thông tư số 109/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ
  • Số ký hiệu: 109/2018/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 2018-11-15 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2018-11-15 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...