THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT ẢNH VIỄN THÁM QUANG HỌC ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VÀ SIÊU CAO ĐỂ CUNG CẤP ĐẾN NGƯỜI SỬ DỤNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Thuật ngữ chuyên ngành
Điều 5. Nội dung công việc sản xuất ảnh viễn thám

Chương II YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT ẢNH VIỄN THÁM

Điều 6. Thu thập dữ liệu
Điều 7. Yêu cầu đối với dữ liệu ảnh viễn thám
Điều 8. Yêu cầu đối với dữ liệu bản đồ
Điều 10. Yêu cầu đối với mô hình số độ cao

Chương III QUY ĐỊNH VỀ NHẬP DỮ LIỆU

Điều 11. Nhập dữ liệu ảnh viễn thám đầu vào
Điều 12. Nhập dữ liệu điểm khống chế ảnh viễn thám
Điều 13. Nhập dữ liệu bản đồ và mô hình số độ cao

Chương IV QUY ĐỊNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT ẢNH VIỄN THÁM 1A

Điều 14. Nhập dữ liệu viễn thám mức 0
Điều 15. Sản xuất ảnh viễn thám 1A
Điều 16. Kiểm tra chất lượng ảnh viễn thám 1A

Chương V QUY ĐỊNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT ẢNH VIỄN THÁM 2A

Điều 17. Nhập dữ liệu đầu vào
Điều 18. Sản xuất ảnh viễn thám 2A
Điều 19. Kiểm tra chất lượng ảnh viễn thám 2A

Chương VI QUY ĐỊNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT ẢNH VIỄN THÁM 3A

Điều 20. Nhập dữ liệu đầu vào
Điều 21. Tăng dày khối ảnh viễn thám
Điều 22. Nắn chỉnh hình học ảnh viễn thám
Điều 23. Xử lý phổ, trộn ảnh và tăng cường chất lượng ảnh
Điều 24. Kiểm tra chất lượng ảnh viễn thám 3A

Chương VII QUY ĐỊNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT ẢNH VIỄN THÁM 3B

Điều 25. Nhập dữ liệu đầu vào
Điều 26. Ghép ảnh và cắt mảnh bình đồ ảnh viễn thám
Điều 27. Dựng khung, lưới tọa độ, chú giải và phần ngoài khung bình đồ ảnh viễn thám
Điều 28. Kiểm tra chất lượng ảnh viễn thám 3B

Chương VIII QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI, GIAO NỘP SẢN PHẨM

Điều 29. Quy định kiểm tra nghiệm thu sản phẩm
Điều 30. Quy định đóng gói sản phẩm
Điều 31. Quy định giao nộp sản phẩm

Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Hiệu lực thi hành
Điều 33. Tổ chức thực hiện
Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng
Updating...