THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH Y TẾ

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế.

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế
  • Số ký hiệu: 06/2015/TT-BYT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 2015-03-31 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2015-03-31 00:00:00
  • Ngành: Y tế
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Phạm vi: Toàn quốc
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...