THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Nguyên tắc báo cáo
Điều 3. Hình thức báo cáo
Điều 4. Phương thức báo cáo

Chương II CHẾ ĐỘ BÁO CÁO Điều 5. Nội dung báo cáo 1. Báo cáo định kỳ: a) Trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) tổng hợp và thực hiện báo cáo quý theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Trung tâm Y tế huyện hoặc Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị đầu mối phòng, chống HIV/AIDS huyện) tổng hợp và thực hiện báo cáo quý theo quy định tại Phụ lục 2 và báo cáo năm theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng, chống AIDS (sau đây gọi tắt là Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh) tổng hợp và thực hiện báo cáo quý theo quy định tại Phụ lục 4 và báo cáo năm theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này; 2. Báo cáo đột xuất: nội dung báo cáo phải nêu rõ sự việc, thời gian, địa điểm, tình hình diễn biến, hậu quả và các giải pháp xử lý đối với các vấn đề xảy ra đột xuất trong phạm vi đơn vị phụ trách. Trường hợp báo cáo theo yêu cầu của cấp trên, nội dung báo cáo phải đầy đủ theo đúng nội dung được yêu cầu.

Điều 6. Thời gian thống kê số liệu báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất
Điều 7. Quy trình báo cáo định kỳ
Điều 8. Quy trình báo cáo đột xuất

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế
Điều 10. Trách nhiệm của Viện khu vực
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh
Điều 12. Trách nhiệm của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh
Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS huyện
Điều 14. Trách nhiệm của Trạm y tế xã
Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị thực hiện báo cáo và người làm công tác báo cáo

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành
Điều 17. Trách nhiệm thi hành
Quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS
Updating...