Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Tỉnh Hà Tĩnh ban hành

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về việc phê duyệt Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 1980/QĐ-TTg ngậy 17/10/2016 về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 91/SNN-PTNT ngày 09/4/2019 và vần bản số 786/SNN-PTNT ngày 09/5/2019; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 420 ngày 28/9/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

Điều 2. Bãi bỏ chỉ tiêu và nội dung tiêu chí 14.4 “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” thuộc Tiêu chí Giáo dục và Đào tạo trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành phụ trách.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2019.

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  • Số ký hiệu: 28/2019/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 2019-05-22 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2019-05-22 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...