QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 14/2005/QĐ-BYT NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000;Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Y tế;Căn cứ Quyết định số 168/2004/QĐ-TTg ngày 22/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật trong ngành y tế;Căn cứQuyết định số 981/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 28/9/2004 của Bộ trư­ởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ mật trong ngành y tế;Theo đề nghị của ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 446/BYT-QĐ ngày 06/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 3. Các Ông (Bà):Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, vụ trưởng, cục trưởng các vụ, cục của Bộ Y tế, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Danh mục bí mật nhà nước trong ngành y tế
Điều 4. Những hành vi nghiêm cấm

Chương 2: QUY ĐỊNH VỀ SOẠN THẢO, SAO CHỤP, IN ẤN CÁC LOẠI TÀI LIỆU MẬT VÀ SỬ DỤNG DẤU MẬT

Điều 5. Soạn thảo, sao chụp, in ấn tài liệu:
Điều 6. Quy đinh về mẫu và sử dụng con dấu độ mật

Chương 3: QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN, LƯU GIỮ ,THỐNG KÊ TÀI LIỆU MẬT

Điều 7. Giao nhận, chuyển tài liệu
Điều 8. Gửi tài liệu mật
Điều 9. Nhận tài liệu mật đến
Điều 10. Thu hồi tài liệu mật
Điều 11. Lưu trữ tài liệu mật
Điều 12. Bảo vệ bí mật nhà nư­ớc trong thông tin liên lạc
Điều 13. Chế độ báo cáo, thống kê về công tác bảo mật

Chương 4: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, TIÊU HUỶ TÀI LIỆU MẬT

Điều 14. Sử dụng, bảo quản tài liệu mật
Điều 15. Thủ tục xét duyệt
Điều 16. Tiêu huỷ các tài liệu mật

Chương 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17.
Điều 18.
Điều 19.
Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế
  • Số ký hiệu: 14/2005/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 2005-04-12 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2005-04-12 00:00:00
  • Ngành: Y tế
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Phạm vi: Trung Ương
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...