Nghị quyết 15q/NQ-HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân về dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 và thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
  • Số ký hiệu: 15q/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 2010-12-09 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2010-12-09 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...