NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Rà soát quy hoạch xây dựng
Điều 3. Bản đồ phục vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng
Điều 4. Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng
Điều 5. Quản lý nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng

Chương II QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG Mục 1. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

Điều 6. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng vùng
Điều 7. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng
Điều 8. Đồ án quy hoạch xây dựng vùng
Điều 9. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng
Điều 10. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
Điều 11. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
Điều 12. Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù
Điều 13. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù
Điều 14. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù
Điều 15. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
Điều 16. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn
Điều 17. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn
Điều 18. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã
Điều 19. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
Điều 20. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn
Điều 21. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng vùng
Điều 22. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
Điều 23. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng nông thôn
Điều 24. Tiếp thu ý kiến
Điều 25. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
Điều 26. Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
Điều 27. Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

Chương III QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Điều 28. Trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng
Điều 29. Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng
Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh

Chương IV GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Điều 31. Quy định chung về giấy phép quy hoạch
Điều 32. Trường hợp cấp giấy phép quy hoạch trong khu chức năng đặc thù
Điều 33. Trình tự cấp giấy phép quy hoạch
Điều 34. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch
Điều 35. Nội dung giấy phép quy hoạch

Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 37. Hiệu lực thi hành
Điều 38. Tổ chức thực hiện
Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
  • Số ký hiệu: 44/2015/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 2015-05-06 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2015-05-06 00:00:00
  • Ngành: Xây dựng
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Phạm vi: Toàn quốc
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...