Tổng hợp văn bản ban hành bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Quy định về thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục
+ Số : 47/2000/QĐ-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2000-11-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về việc ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp
+ Số : 46/2000/QĐ-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2000-10-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về việc ban hành "Quy chế Đào tạo sau đại học"
+ Số : 18/2000/QĐ-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2000-06-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về việc ban hành Qui chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính qui
+ Số : 04/1999/QĐ-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 1999-02-11 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ
+ Số : 14/1999/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 1999-03-22 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
+ Số : 02/GĐ-ĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 1997-02-22 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về nhiệm vụ năm học 1996-1997 của các ngành học, bậc học: Giáo dục mần non, giáo dục phổ thông; giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên
+ Số : 14/GD-ĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Chỉ thị
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 1996-08-03 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
+ Số : 16/2009/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2009-07-17 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non
+ Số : 17/2009/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2009-07-25 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học
+ Số : 15/2009/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2009-07-16 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
+ Số : 09/2009/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2009-05-07 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Điều lệ trường Cao đẳng
+ Số : 14/2009/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2009-05-28 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về việc Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành
+ Số : 66/2008/QĐ-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2008-12-02 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh
+ Số : 13/2009/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2009-05-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giá
+ Số : 11/2009/TT-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
+ Loại văn bản: Thông tư
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2009-05-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản mới có hiệu lực