Điều 3 Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, cục, Thanh tra, Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - BCĐ896 (qua Bộ Công an); - Cổng TTĐT của Bộ GDĐT; - Lưu: VT, VP (KSTTHC:04 bản). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Hải An

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896 NĂM 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(Ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Đơn vị thực hiện Kết quả
I. Xây dựng kế hoạch, kiện toàn Tổ Công tác và kinh phí hoạt động
1 Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tháng 5/2019 Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ. Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch
2 Kiện toàn Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Quý III/ 2019 Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ. Quyết định của Bộ trưởng kiện toàn Tổ Công tác
3 Phân bổ kinh phí triển khai các hoạt động của Đề án 896 tại Bộ. Quý II/2019 Chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Phối hợp: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ. Phân bổ kinh phí thực hiện Đề án 896
II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1 Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Từ tháng 5 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Cục Công nghệ Thông tin; Phối hợp: Văn phòng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
2 Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các Cơ sở dữ liệu về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Quý III, IV/2019 Chủ trì: Cục Công nghệ Thông tin; Phối hợp: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ. Văn bản đề xuất
3 Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu về giáo dục Từ tháng 5 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Văn phòng; Cục Công nghệ Thông tin; Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.  
III. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
1 Thực hiện hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quý IV/2019 Chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện ra soát theo phạm vi quản lý. Phối hợp: Văn phòng. Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
2 Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư Quý IV/2019 Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ. Văn bản tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân
IV. Tổ chức thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
1 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT Quý II/2019 Chủ trì: Văn phòng. Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ. Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch
2 Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sửa đổi các văn bản QPPL để thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ Từ tháng 7 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: Vụ Pháp chế; các đơn vị thuộc Bộ. Văn bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân
3 Triển khai sửa đổi các văn bản QPPL được giao tại Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ theo lộ trình xây dựng CSDL quốc gia về dân cư và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896 (Theo tiến độ triển khai, vận hành CSDL quốc gia về dân cư) Chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện. Phối hợp: Văn phòng, Vụ pháp chế. Các văn bản QPPL được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ.
V. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án
1 Tổ chức họp Tổ công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ cho ý kiến về các nội dung: - Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 896 của Bộ; - Triển khai xây dựng và thực hiện Kế hoạch thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP. Từ tháng 5 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.  
2 Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Quý IV/2019 Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ. Văn bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân về phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân
3 Xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu có sẵn của các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư Từ tháng 7 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Cục Công nghệ Thông tin; Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng. Phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu
4 Tham dự các cuộc họp, hội thảo liên quan đến Đề án 896 năm 2019 do Ban Chỉ đạo 896 tổ chức Năm 2019 Chủ trì: Văn phòng Phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.  
  Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư   Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: Cục Công nghệ Thông tin, các đơn vị thuộc Bộ.  
5 Hội thảo lấy ý kiến về phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu về giáo dục và kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu về giáo dục Từ tháng 5 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: Cục Công nghệ Thông tin, các đơn vị thuộc Bộ. Văn bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân
6 Hội thảo đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các Cơ sở dữ liệu về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Từ tháng 9 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Văn phòng, Cục Công nghệ Thông tin; Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ. Văn bản tổng hợp các đề xuất
VI. Các hoạt động khác
1 Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án Từ tháng 5 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác thực hiện Đề án. Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Đề án.
2 Cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên đối với các hoạt động sử dụng kinh phí chi thường xuyên Từ tháng 5 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.  
3 Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án Từ tháng 5 đến tháng 12/2019 Chủ trì: Văn phòng; Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác thực hiện Đề án.  
4 Tổng kết năm 2019 Tháng 12/2019 - Chủ trì: Văn phòng - Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Báo cáo của Bộ về triển khai thực hiện Đề án 896 gửi Ban Chỉ đạo 896.

Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Số ký hiệu: 1461/QĐ-BGDĐT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 2019-05-28 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2019-05-28 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...